قصاب و چوبان

قصاب گفت: چوپان ها مثل هم هستند.غمگین و کم حرف.تنها صدای نی آنها را می شنوی.آن هم محزون و دلگیر.

این بره های شیطان، این دشت سرسبز، این بزهای قبراق و گوشتالو هیچ کدام چوپان را آنقدر سر کیف نمی آورد تا نوایی شاد و فرح انگیز از نی شان برخیزد.

چوپان چیزی نگفت، نگاهی به چشم های معصوم بره ها انداخت و نی را به لب نی گذاشت و اندوهش را درآن دمید.

/ 1 نظر / 19 بازدید
sara

[پلک] niceeeeeee posttt